Założenia dydaktyczno-wychowawcze maj 2018

WYDARZENIA W GRUPIE MALUCHÓW W MAJU

10.05.2018 – Udział w Filharmonii Pomysłów „Chuch Świstodmuchowski”.

22.05.2018 – Przegląd Twórczości Artystycznej.

27.05.2018 – Bieg „Elegant na 5” w ramach Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej.

 

TAK  PRACUJE  GRUPA  MALUCHÓW  W  MAJU

 Tydzień I: W dniach (30.04, 2.05, 4.05) Przedszkole pełni dyżur

Tydzień II: W świecie teatru

 • poznanie zawodu aktora
 • wcielanie się w postać aktora grającego różne role
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi i zwierząt grających w sztuce teatralnej

Tydzień III: Muzyka jest wszędzie

 • słuchanie i śpiewnie piosenek
 • wyrażanie muzyki ru­chem
 • uczestniczenie w za­bawach rytmicznych, ruchowych
 • reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utwo­ru o dużym zróżnico­waniu
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce

Tydzień IV: Święto rodziców

 • podawanie informa­cji: jak mają na imię mama, tata
 • dzielenie się informa­cjami na temat waż­nych wydarzeń z życia rodziny

Tydzień V: Łąka wiosną

 • oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwa­gi na zawarte w nich piękno
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt
 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji
 • określanie znaczenia barwy ochronnej w ży­ciu zwierząt
Skip to content