Dostępność cyfrowa

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 4 Bajkowy Domek w Mosinie

Przedszkole nr 4 Bajkowy Domek w Mosinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowe https://przedszkole4mosina.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017 – 08 – 01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zuzanna Tylska.
E-mail: kontakt@przedszkole4mosina.pl
Telefon: 618132671

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 4 Bajkowy Domek w Mosinie

Adres: Przedszkole nr 4 Bajkowy Domek
ul. Kasprowicza 28
62-050 Mosina

E-mail: kontakt@przedszkole4mosina.pl

Telefon: 61 8132671

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 4 Bajkowy Domek w Mosinie nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością ruchową:
– nie posiada wind, platform, pochylni, informacji głosowych i pętli indukcyjnych,
– nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wstępu z psem asystującym przy zachowaniu wszelkich zasad higienicznych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Urząd Miejski w Mosinie, zgodnie z art. 11 (w. wym. ustawy o języku migowym) zapewnia bezpłatny dostęp do świadczenia w postaci usług tłumacza języka migowego pod warunkiem, że chęć skorzystania z takiej możliwości zostanie zgłoszona na co najmniej 3 dni robocze przed wizytą (wyjątkiem są sytuacje nagłe). Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji podanych w niniejszej deklaracji.

Przy dwóch wejściach do budynku znajduje się dzwonek i domofon.

Skip to content