Rekrutacja

REKRUTACJA 2024/2025

Zapisy do przedszkoli

Rodzice ubiegający się po raz pierwszy o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole, wypełniają wniosek w systemie rekrutacji elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina, który będzie aktywny od 4 marca od godz.8:00. Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola zakończy się 22 marca o godz. 13:00. Etapy rekrutacji elektronicznej do przedszkoli omówione są również pod adresem  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI 

Po wypełnieniu wniosku w systemie rekrutacji elektronicznej, rodzice drukują go wraz z załącznikami i podpisany składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole i mogą w nim zaznaczyć, że w przypadku braku miejsc proszą o przyjęcie do innego przedszkola/ szkoły. Dzieci, które w tym roku już są przedszkolakami i od września 2024 pozostają w tej samej placówce, nie biorą udziału w rekrutacji.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 09.04.2024 r. do godz. 15:00

Do rekrutacji mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”).

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich (na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

 1. rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą – kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punkty za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 2. rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;
 3. rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 4. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);
 5. dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego albo oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 4.03.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 13:00Od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r. do godz. 13:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z art.131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm).

Do 25.03.2024 r.

Do 22.05.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27.03.2024 r. do godz. 13:00

Do 24.05.2024 r. do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Do 05.04.2024 r. do godz. 13:00

Do 07.06.2024 r. do godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 09.04.2024 r. do godz. 15:00

Do 10.06.2024 r. do godz. 13:00


Skip to content